Kontakt | ?

Aktuálně
V roce 2013 bylo v péči našeho centra téměř 2300 nemocných, z toho:

564 - DM 1. typu
1219 - DM 2. typu
497 - gestační diabetes


Všeobecné informace
Metabolická skupina 1. interní kliniky je pracoviště zaměřené na diabetologii, podiatrii, poruchy metabolismu a výživy zahrnující malnutrici, umělou výživu a obezitologii. Těsně spolupracuje s endokrinologickou ambulancí a jednotkou metabolické intenzivní péče. Poskytuje superkonziliární ambulantní i hospitalizační péči pro Plzeňský a Karlovarský kraj a pro některé přilehlé oblasti ostatních krajů, má k dispozici 30 lůžek v rámci 1. interní kliniky a 3 souběžně fungující ambulance.
Centrum má statut školícího pracoviště v oborech diabetologie a umělá výživa.

Diabetologie

V oboru diabetologie se zabývá léčbou a superkonziliárním vyšetřováním komplikovaných nemocných s diabetem mellitem 2. typu, nemocných s diabetem mellitem 1. typu, sekundárním diabetem mellitem, gestačním diabetem a geneticky vázanými typy diabetu (MODY).
Poskytuje komplexní šíři diagnostických metod k posouzení lokální i celkové inzulinorezistence a měření vlastní sekrece inzulínu. V indikovaných případech je prováděn modifikovaný 7-bodový orální glukózový toleranční test spojený se sledováním glykemické, inzulínové a C-petidové odpovědi na zátěž glukózou nebo intravenózní glukózový test. Ve zvláštních případech je možno provést clampové vyšetření jako nejpřesnější metodu měření inzulínové rezistence nebo sekrece.
V rámci západočeského regionu indikuje naše centrum léčbu inzulínovou pumpou (CSII), ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vede celostátní registr inzulínových pump.
Edukaci v centru poskytuje tým vyškolených edukačních sester, 2x ročně je ve spolupráci se Svazem diabetiků pořádán týdenní rekondiční pobyt pro nemocné s labilním diabetem mellitem 1. typu bez chronických komplikací (jaro) a pro nemocné se závažnými orgánovými komplikacemi (podzim).
Centrum poskytuje komplexní péči u pacientek s pregestačním nebo gestačním diabetem během celého těhotenství ve spolupráci s gynekologickou klinikou FN. Vede registr pacientek s diabetem v graviditě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje.
Jednou ze subspecializací centra je diabetická neuropatie, pomocí našeho přístrojového vybavení je možné diagnostikovat periferní i autonomní (kardiovaskulární) neuropatii. Centrum se specializuje na léčbu nemocných s těžkou viscerální neuropatií.

Podiatrická péče

V rámci podiatrické péče dispenzarizuje centrum nemocné s komplikovaným syndromem diabetické nohy, těžkou diabetickou neuropatií, Charcotovou osteoartropatií a chronickou osteomyelitidou. Provádí dlouhodobou fixační, lokální i celkovou léčbu syndromu diabetické nohy. Ve spolupráci s radiologickou a chirurgickou klinikou FN indikuje nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin metodami invazivní radiologie i klasické cévní chirurgie. U vybraných pacientů umožňuje léčbu hyperbarickou oxygenoterapií a v rámci dlouhodobé studie jako jediné v ČR i koncentrátem krevní plazmy obohacené o trombocyty. V rámci centra je poskytována specializovaná protetická a obuvnická péče.
Centrum je vybaveno přístrojem na měření saturace kyslíku ve tkáních a laser-doppler flowmetrem, zabývá se výzkumem tkáňové mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy.

Nutriční péče

Centrum disponuje kompletním vybavením pro měření nutričního stavu pacientů (antropometrické metody, multifrekvenční bioimpedance, nepřímá kalorimetrie, hodnocení jídelníčku pomocí speciálního software). Poskytuje všechny typy umělé výživy, nutriční terapeutky jsou schopny připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance (např. celiakie, laktózová intolerance, …). Indikuje doplňkovou nutriční podporu formou sippingu, ve zvláštních případech komplexní enterální výživu cestou nasojejunální či nasogastrické sondy, ve spolupráci s gastroenterologií FN i dlouhodobou enterální výživu cestou perkutánní gastrostomie nebo jejunostomie.
V rámci širšího regionu se centrum specializuje na dlouhodobou domácí parenterální výživu u nemocných s nefunkčním trávicím traktem (především u syndromu krátkého střeva) jako jedno ze tří největších v rámci ČR.

Obezitologie

V rámci obezitologické péče se centrum specializuje na léčbu těžké obezity dietoterapií, farmakoterapií a v závažných případech indikuje ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN bariatrické výkony.
» Administrace
uživatelské jméno:
heslo:
Nejbližší plánovaná akce
Technologie v diabetologii
6.-8.10.2016, Hotel Darovanský dvůr
Největší česká konference o technologiích v léčbě diabetu
Výběr zajímavých odkazů
Česká diabetologická společnost

Lékařská fakulta UK v Plzni

DMEV
© Metabolická skupina FN Plzeň

Založeno na šabloně ex-designz.net

Disclaimer | Možnost kopírování | Kontakt | Webmaster
Poslední aktualizace stránek 14.3.2011