Kontakt | ?

» Registr inzulínových pump
 • úvod
 • průběžné výsledky
 • » Rekondiční pobyty
 • úvod
 • organizace rekondice
 • financování
 • program rekondic
 • 20 let rekondic
 • Ordinační hodiny
  denně
  7:00 - 8:00 náběry
  8:30 - 15:00 ambulance

  tel.: 377 103 518

  Diabetologické centrum

  I.interní klinika, Fakultní nemocnice, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

  Poskytuje specializovanou ambulantní, konziliární a lůžkovou péči pro diabetiky v rámci západočeského regionu. Pořádá pracovní setkání západočeských diabetologů 1x za 2 měsíce. Pořádá pracovní dny s postgraduální tématikou pro obvodní lékaře 1 – 2x za rok. Pořádá 1x za rok celostátní workshop na téma Léčba inzulínovou pumpou.
  Pořádá regionální rekondici pro diabetiky 1. typu bez komplikací a celostátní rekondici pro diabetiky ve stádiu pozdních komplikací (retinopatie, nefropatie, neuropatie)

  Spolupráce

  V rámci kliniky spolupracuje se specializovanými pracovišti (nefrologie). V rámci Fakultní nemocnice s Chirurgickou a Radiologickou klinikou (diabetická noha), s Gynekologicko-porodnickou klinikou (gravidita a diabetes), s Pediatrickou klinikou (dětský diabetes, léčba pumpou), s Oční klinikou (diabetická retinopatie, rekondice pro diabetiky ve stádiu pozních komplikací), s Neurologickou klinikou (diabetická neuropatie, léčba inzulínovou pumpou)
  Nad rámec kliniky spolupracuje s diabetology a internisty v regionu v rámci poskytování superspecializované péče.

  Specializace

  Nad rámec péče v celé šíři oboru diabetologie je centrum specializováno v následujících oblastech.

  Diabetická neuropatie

  V těsné spolupráci s neurologickou klinikou iniciovali pracovníci centra Konsensuální konferenci na téma Diagnostika diabetické neuropatie v březnu 1997. Ze setkání expertů vznikla publikace: Diabetická neuropatie, 1997, Galén, Praha a z odstupem času 2 standardy diabetologické spiolečnosti.
  V centru probíhá diagnostika autonomní i distální diabetické neuropatie.
  V centru je využívána léčba inzulínovou pumpou při těžších formách distální neuropatie.

  Diabetická noha

  Centrum prování specializovanou ambulantní i lůžkovou péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Péče je těsně provázána s Radiologickou klinikou (angiografie, angioplastika), chirurgickou klinikou (revaskularizační výkony, řešení zánětlivých komplikací, amputační výkony). Pracovníci centra napsali první českou monografii - Diabetická noha, 1998, Galén, Praha. Připravují výukový materiál na téma diabetická noha za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol a spolupracují na výzkumu léčby syndromu diabetické nohy hyperbarickým kyslíkem v rámci grantu Evropské unie.
  V rámci centra je poskytována specializovaná protetická a obuvnická péče ( ORCO Zlín – 1x za 2 měsíce přijíždí do Plzně). Centrum je vybaveno přístrojem na měření saturace kyslíku ve tkáňích a Laser-doppler-flowmetrem. Zaměřuje se na výzkum mikrocirkulace.

  Léčba inzulínovou pumpou (CSII)

  V centru jsou zaváděni na léčbu pumpou pacienti z celého regionu dle doporučení regionálního diabetologa, které je revidováno vedoucím lékařem centra.
  Centrum vede Registr pacientů léčených inzulínovou pumpou pro potřeby diabetologické společnosti.
  Ve spolupráci s Neurologickou klinikou je léčba CSII využívána u pacientů s těžkými formami diabetické neuropatie.

  Edukace

  Na klinice je prováděna individuální edukace diabetiků lékaři, zdravotními i dietními sestrami, 1x za 6 týdnů je za hospitalizace prováděna skupinová edukace spojená s optimalizací léčebného režimu pro potřeby celého regionu.
  1x za rok je realizována Rekondice pro diabetiky 1. typu v rámci regionu
  1x za rok je realizována Celostátní rekondice Svazu diabetiků pro pacienty ve stádiu pozdních komplikací.

  Optimalizace léčby diabetiků 2. typu

  V centru je prováděn modifikovaný 7bodový oGTT spojený se sledováním glykemické, inzulinové a C-petidové odpovědi na zátěž 75g glukózy. Umožňuje odhadnout míru inzulínové rezistence, sekreci inzulínu po stimulaci glukózou i míru jaterní produkce glukózy. Je používán v rámci superkonziliárního vyšetření pro potřeby regionu.

  Péče o gravidní diabetičky

  Založen registr gravidních diabetiček, které jsou sledovány na Gynekologicko-porodnické klinice. Gravidním je poskytována trvalá diabetologická péče.

  Výzkum

  Experiment na zvířeti: Se schválením etické komise lze v centru provádět clampová vyšetření na laboratorních potkanech. Je zkoumán vztah hyperinzulinémie a parametrů oxidačního stresu.
  Experiment na člověku: Se schválením etické komise lze v centru provádět měčení nepřímé kalorimetrie ve spojení s clampovými metodami a tak zkoumat přímo oxidaci a ukládání glukózy v organismu.
  » Administrace
  uživatelské jméno:
  heslo:
  Nejbližší plánovaná akce
  Technologie v diabetologii
  6.-8.10.2016, Hotel Darovanský dvůr
  Největší česká konference o technologiích v léčbě diabetu
  Výběr zajímavých odkazů
  Česká diabetologická společnost

  Lékařská fakulta UK v Plzni

  DMEV
  © Metabolická skupina FN Plzeň

  Založeno na šabloně ex-designz.net

  Disclaimer | Možnost kopírování | Kontakt | Webmaster
  Poslední aktualizace stránek 14.3.2011